FANDOMList Gezy Kuuna do Angelo de Gubernatis • Artykuł • Géza Kuun, Władysław Tarnowski, Angelo de Gubernatis • przeł. Marcin Tarnowski
List Gezy Kuuna do Angelo de Gubernatis
Artykuł
Géza Kuun, Władysław Tarnowski, Angelo de Gubernatisprzeł. Marcin Tarnowski
Uwagi tłumacza: Zdanie wstępu Angelo de Gubernatis i list Gezy Kuuna po włosku, cytat z listu Władysława Tarnowskiego po francusku.
[„List Gezy Kuuna do Angelo de Gubrenatis” [1] z cytatem z listu Władysława Tarnowskiego „Rivista europea; rivista internazionale”, Rocznik 7, Tom 2, 1875, str. 599-600, w rozdziale: „Mondo Slavo : Notizie Letterarie.]

[ List Gezy Kuuna do Angelo de Gubernatis ]

– Z ostatniego listu od naszego drogiego przyjaciela hrabiego Gezy Kuuna czerpiemy kilka słów dotyczących wybitnego poety i kompozytora polskiego hrabiego Władysława Tarnowskiego: « Kilka dni temu odbyliśmy wycieczkę do Miśni i spotkaliśmy na stacji kolejowej Liszta, który jechał do Weimaru. Z Lisztem rozmawiałem o Tarnowskim. Liszt bardzo go lubi i wychwalał nam wybitny talent naszego przyjaciela, coś co Liszt rzadko czyni. Mówiąc o naszym Tarnowskim powiedział mi, że chciałby żeby był mniej skromny. Jest to pragnienie, które może być rzadko spełniane. » Tarnowski wraca teraz z podróży do Egiptu. Z listu Aleksandrii z dnia 4 kwietnia, czerpiemy następujące wrażenia: Moja podróż po górnym Egipcie jest skończona; moja myśl tam została, moje serce nie: obserwowałem, badałem, kontemplowałem Piramidy, Memfis, grobowce z Sakkara, grób Beni Hassana który wzruszył mnie najbradziej, wspaniałą świątynię w Abydos i tą w Denderze, [2] cała modlitwa filozoficzna w kamieniu. Następnie Teby! Wszystko co tworzyło Teby co musiało być jak z Londynu, a Max Müller mówił właśnie, że pewnego dnia gruzy z Londynu przywołają te z Teb. [3] Byłem od tego czasu w wielkiej świątyni w Eśnie, [4] i w tej w Edfu, [5] cud majestatu; potem do Asuanu, Elefantyny [6] i File. [7] Wszystko jest skończone: wschód! jest we mnie. W Nilu ryzykował utonięcie, arab Mohammed wskoczył za nim i uratował go.[ La lettera di Geza Kuun a Angelo de Gubernatis ]

– Da una recente lettera del nostro carissimo amico conte Geza Kuun togliamo alcune parole che riguardano il distinto poeta e compositore polacco conte Ladislao Tarnowski: « Qualche giorno fa abbiamo fatto un’ escursione a Meissen ed alla stazione della ferrovia abbiamo incontrato Liszt, il quale andava a Weimar. Con Liszt ho parlato di Tarnowski. Liszt l’ama molto e ci ha lodato il talento eminente del nostro amico, cosa che il Liszt fa di rado. Parlando del nostro Tarnowski mi ha detto che lo vorrebbe meno modesto. È un desiderio che si può far di rado. » Il Tarnowski è ora di ritorno da un viaggio in Egitto. Da una sua lettera di Alessandria del 4 aprile, togliamo le seguenti impressioni: « Mon voyage dans la haute Egypte est terminé; ma pensée y est restée, mon coeur non: j’ai vu et étudié et contemplé les Pyramides, Memfis, les tombeaux de Saccarah, les tombeaux Beni Hassan qui m’émurent le plus, le splendide temple d'Abydos et celui de Denderah, toute une prière filosofique en pierre. Puis Thèbes! Tout cela composait Thèbes qui devait être comme Londres, et Max Müller dit justement qu’ un jour les ruines de Londres rappeleront celles de Thèbes. J’ai été depuis au grand temple d’Esneh, et à celui d’Edfon, merveille de majesté; puis à Assuan, Elefantine et Fylae. Le tout est termine: l’orient! est à moi. » Nel Nilo egli corso rischio d’annegarsi; l’arabo Mohammed si gettò dietro di lui e lo salvò.


Przypisy

  1. List nie ma osobnego tytułu, jest jedynie poprzedzony tytułem rubryki, której nazwy nie można przenieść na tytuł rozdziału w książce, gdyż zawierała także akapity nie związane z tym listem, stąd za tytuł kogo list i do kogo.
  2. Przypis własny Ogrodu Petenery W druku „Denderah” – Dendera – miasto we wschodnim Górnym Egipcie, leżące nad Nilem. Świątynia Hathor z I w p.n.e. z czasó ostatnich Ptolemeuszy z kaplica Hathor i 2 kaplicami Ozyrysa. W pobliżu ruiny 2 świątyń urodzin (Mammisi), świątyni Izydy i nekropolia, oraz
  3. Przypis własny Ogrodu Petenery „Wszystko co tworzyło Teby co musiało być jak z Londynu, a Max Mùller mówił właśnie, że pewnego dnia gruzy z Londynu przywołają te z Teb.” – ten fragment dotyczy wywożenia starożytności egipskich do Londynu. Skądinąd apele o zwrot były kierowane i w XXI w.
  4. Przypis własny Ogrodu Petenery W druku „Esneh”, – miasto w górnym Egipcie zwane też Esna lub Isna, lub wreszcie zwane w okresie Ptolemeuszów: Letopolis; w którym ruiny świątyni Chnuma z okresu XVIII dynastii, przebudowanej w okresie Ptolemeuszów i zwierzchności Rzymu. Z tego ostatniego okresu wielka sala hypostylowa, jedna z najlepiej zachowanych w Egipcie. Minaret z 1082 r.
  5. Przypis własny Ogrodu Petenery W druku „Edfon” – chodzi o miasto Edfu, Idfu, Apollonopolis Magna w południowo-wschodnim Egipcie, tj. w Górnym Egipcie. Wspomniana świątynia to świątynia Horusa z czasów Ptolemeuszów, 237-57 p.n.e. Ruiny świątyni urodzin (Mammisi), małej świątyni poświęconej bogini matce miejscowego bóstwa, w tym wypadku Izydzie. W Edfu prace wykopaliskowe prowadził prof. Kazimierz Michałowski kierując polski-francuskim zespołem archeologów, odkrywając nekropolię z grobem wezyra Izi.
  6. Przypis własny Ogrodu Petenery Elefantyna – wyspa na rzece Nil, poniżej I katarakty.
  7. Przypis własny Ogrodu Petenery W druku „Fylae” – Philae, wyspa na Nilu w okolicach I katarakty, od wybudowania Zapory Asuańskiej zatapiana przez Nil na 9 miesięcy w roku. Na wyspie File była świątynia Izydy z 2 parami pylonów, z tzw. świątynią urodzin (Mammisi) i kaplicą Ozyrysa (rozbudowywana od Tyberiusza do Hadriana). Mała świątynia Arsenufisa, perystylowy pawilon Trajana, ptolomejska świątynia Hathor, jeszcze jedna kaplica Ozyrysa, i brama i kolumnady rzymskie.


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.