Ogród Petenery
Advertisement

Depesza Telegraficzna • Jan Stanisław Amor Tarnowski • przeł. Marcin Tarnowski
Depesza Telegraficzna
Jan Stanisław Amor Tarnowskiprzeł. Marcin Tarnowski
Uwagi tłumacza: Depesza powstała przed 28 czerwca 1919. Zdjęcie oryginału znajduje się w zbiorach Wikimedia Commons.

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE
adressée au Conseil des Quatre,
aux Parlements Français et Anglais et à la Presse

Si la Pologne n’obtient pas le contrôle absolu de la Prusse occidentale et orientale avec la côte de Dantzig à Memel, tout développement commercial entre la Pologne, la France, l’Angleterre et les Etats-Unis sera étouffé et la Pologne restera asservie politiquement et commercialement à l’Allemagne, qui pourra exercer, au détriment des pays de l’Entente, une influence prépondérante et en Russie. Quoi qu’il arrive, les Polonais continueront à réelamer la restitution des territoires jusqu’à l’Oder, dont ils ont été dépouillés. Au nom de tous les Polonais, Comte Jean Tarnowski.DEPESZA TELEGRAFICZNA
adresowana do Rady Czterech,
do Parlamentów Francuskiego i Angielskiego i do prasy [1] [2]

Jeśli Polska nie otrzyma całkowitej kontroli nad zachodnimi i wschodnim Prusami z wybrzeżem od Gdańska do Kłajpedy, [3] cały rozwój handlu między Polską, Francją, Anglią i Stanami Zjednoczonymi będzie powstrzymywany [4] a Polska zostanie ujarzmiona politycznie i handlowo przez Niemcy, które będą mogły wywierać, na szkodę krajów Ententy, przeważające wpływy i przez Rosję. [5] Cokolwiek ich spotka, Polacy będą kontynuowali domaganie się zwrotu obszarów aż do Odry, których zostali pozbawieni. W imieniu wszystkich Polaków, Hrabia Jean Tarnowski. [6]
Przypisy

 1. Przypis własny Ogrodu Petenery Depesza nie jest datowana, ale napisano w niej o decyzjach co do Gdańska i wybrzeża od Gdańska do Kłajpedy jako o oczekiwanych. Zaś te decyzje zostały przesądzone „Traktatem między Głównymi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polską” zawartym w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku, (na podstawie publikacji treści Traktatu w: Halina Janowska, Tadeusz Jędruszczak (redaktorzy) „Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925.”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1984, str. 494-514, Dział IX Prusy Wschodnie, str. 509-511; Dział X Wolne Miasto Gdańsk, str. 511-513.) Zatem depesza musiała być napisana i wysłana wcześniej.
 2. Przypis własny Ogrodu Petenery Depesza ma związek z Uchwałą premierów Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch w sprawie celów Wojennych Mocarstw Sprzymierzonych, która została podjęta na posiedzeniu Rady Wojennej dnia 3 czerwca 1918 w Wersalu:
  „Utworzenie zjednoczonego i niepodległego Państwa Polskiego, z wolnym dostępem do morza, stanowi jeden z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz panowania prawa w Europie.”
  (na podstawie publikacji treści Traktatu w: Halina Janowska, Tadeusz Jędruszczak (redaktorzy) „Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 1866-1925.”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1984, str. 410. S Filasiewicz „La question…”, str. 465.)
 3. Przypis własny Ogrodu Petenery Pomijając argumentację, Jan Stanisław Amor Tarnowski miał najwyraźniej wówczas w sobie coś ze lwa z którym próbują dyskutować o własności jego obiadu.
 4. Przypis własny Ogrodu Petenery Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w tej depeszy, wojna celna z Niemcami trwała od 15 czerwca 1925 do roku 1931, a zaczęła się od wydania przez Niemcy zakazu wwozu do Niemiec pochodzącego z Polski węgla; po czym jej strony ponawiały kilkakrotnie względem siebie kroki odwetowe. Warunkiem zakończenia wojny ze strony Niemiec były polskie ustępstwa ekonomiczne i polityczne. Skutki wojny celnej dotknęły bardziej Polskę, prowadząc do odpływu kapitału z Polski, istotnego spadku kursu złotego względem dolara już w r. 1925, upadku rządu Władysława Grabskiego, półmilionowej emigracji, itd. Wojna ta ustała wraz z szybkim rozwojem portu w Gdyni, gdyż tranzyt towarów przez Niemcy stracił na znaczeniu, a co za tym idzie zmniejszyła się nadzieja na wymuszenie na Polsce ustępstw. (Na podstawie: Józef Buszko „Historia Polski 1864-1948”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1984, str. 255, 262; Marek Derwich (red.) „Polska XX wieku 1914-2003.”, w serii „ Polska – Dzieje cywilizacji i narodu.”, wydawcy Horyzont i Wydawnictwo Dolnośląskie, Warszawa – Wrocław, 2004, str. 41-42. Wojciech Roszkowski „Najnowsza historia Polski 1914-1945”, Świat Książki, Warszawa, 2003, str. 200-204; Karol J. Błahut „Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze 1919-1939”, Wrocław, 1975, str. 104-258). Polska, mimo większych strat, wojną celną wygrała. Powstaje jednak pytanie: Co spowodowało, że Niemcy napadły na Polskę w roku 1939, czyli co przyczyniło się do II wojny światowej? Oczywiście agresywność Hitlera i jego NSDAP. Ale co spowodowało, że wojskowi niemieccy sądzili, że ta agresja okaże się skuteczna? Czy straty Polski w wojnie celnej nie skutkowały zbytnim ograniczeniem jej rozwoju, w tym możliwości obronnych? W każdym razie wąski dostęp do morza, położony miedzy dwoma częściami Niemiec, był powodem żądań mających uzasadnić napaść w 1939. Ale to tylko pretekst.
 5. Przypis własny Ogrodu Petenery Eugeniusz Kwiatkowski „Dysproporcje”, Warszawa, 1931, str. 160, podaje że w trakcie wojny celnej „Frankfurter Zeitung” miał napisać, że wojna celna podetnie siły Polski :
  „a wreszcie i jej niepodległość. A wtedy, za kilka lat w porozumieniu z Rosją, dobijemy umierającą.”
  Zacytowanie takiego tekstu z „Frankfurter Zeitung” nie jest jednakże tożsame udowodnieniem planów rządu niemieckiego, zwł. wcześniejszych o kilka lat.
 6. Przypis własny Ogrodu Petenery Nadawca depeszy Jean Tarnowski, czyli Jan Stanisław Amor Tarnowski, urodził się 20 kwietnia 1860 r. w Krasnobrodzie, zmarł 21 marca 1928 r. w Krakowie – był dyplomatą, i politykiem, synem hr. Jana Aleksandra, (z Krasnobrodu i Łabuni) i Natalii z Drzewickich h. Ciołek. Na nim jednak kończy się linia lubelsko-wołyńska z Krasnobrodu. W latach 1919-1921 publikował wiele we Francji, (często pod francuskim odpowiednikiem imienia, tj. „Jean”). Spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie Rakowickim w Krakowie.Advertisement